Tin Mới Nhất"We can judge the heart of a man by his treatment of animals"

"Ta có thể biết được tấm lòng của một người ra sao qua cách họ đối xử với động vật"

- Immanuel Kant -